Våra arbetsområden


Byrån har allmän praktik och kan därför hjälpa dig med de flesta normaljuridiska ärenden (såsom  t.ex. fordringar eller avtal) men har också specialiserat sig på hyresjuridik.

Vi åtar oss också uppdrag som likvidator och har ett väl utvecklat  samarbete med bokföringsbyrå m.fl.
 
  
På den humanjuridiska sidan är byrån specialiserad på följande rättsområden
:
 

LVU och LVM samt psykiatrimål

Vi tar emot uppdrag som offentligt biträde i tvångsvårdsmål.    

Tvångsvård utgör ett påtagligt ingrepp i den personliga integriteten. Vid sådana ingripanden har den enskilde rätt till offentligt biträde, som är advokat eller annan kvalificerad jurist. Staten står för kostnaderna för biträdet.
 
Omhändertagande och vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU - kan aktualiseras om vård inte kan ges frivilligt och barnets hälsa eller utveckling riskeras på grund av allvarliga brister i hemmiljön eller om barnet genom eget beteende utsätter sig för sådana risker. I första instans avgör förvaltningsrätten frågan om vård. I akuta fall kan socialnämnden besluta att omedelbart omhänderta barnet tills domstolen prövar vårdfrågan slutligt. 

Tvångsvård av missbrukare sker enligt lagen (1988:870) om vård missbrukare i vissa fall - LVM - om frivilliga insatser inte räcker för att bryta ett pågående allvarligt missbruk av alkohol eller droger. 
 
Tvångsvård av personer med psykiska sjukdomar kan ske enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller som brottspåföljd enligt lagen om rättspsykiatrisk vård LRV

Brottmål

Vi tar emot uppdrag som försvarare,  måls-ägandebiträde och särskild företrädare för barn.          

En misstänkt person har ett antal rättigheter knutna till den för varje rättsstat oumbärliga principen att man ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats och inte dömas för annat än man bevisligen gjort sig skyldig till. 

En av rättigheterna är att få biträde av  försvarare. Den som inte har råd med egen (privat) försvarare har rätt till offentlig försvarare om misstanken rör allvarligare brott eller om det annars finns särskilda skäl. Som offentlig försvarare förordnas en advokat som är inriktad på brottmål. 

Det kan vara bra att känna till att allt som en misstänkt person säger i ett polisförhör kan användas mot honom eller henne i domstolen. Den misstänkte har alltid rätt att vägra yttra sig tills han eller hon fått rådgöra med försvarare. Den misstänkte har också rätt att få veta vad misstanken gäller.  

En målägande kan under vissa förutsättningar få ett målsägandebiträde, oftast advokat, på statens bekostnad. Målsägandebiträdet tar tillvara sin klients intressen och för i förekommande fall klientens skadeståndstalan. 

 Om målsäganden är ett barn under 18 år kan en särskild företrädare förordnas. Det gäller fall där barnets vårdnadshavare misstänks för brottet eller på grund av sitt förhållande till den misstänkte inte kan ta till vara barnets rätt.

Asylrätt

De flesta som ansöker om asyl i Sverige har rätt till juridisk hjälp genom ett offentligt biträde. Rätt till offentligt biträde kan finnas också i andra ärenden enligt utlänningslagen (t.ex. ansökan om uppehållstillstånd som inte grundas på asyylskäl). Sökanden kan ange önskemål om att ett visst biträde ska förordnas i ärendet. Det är  Migrationsverket som förordnar biträden. 
 

Asylum cases 

Most people who apply for asylum in Sweden have the right to legal assistance by a public legal counsel. Right to counsel may also apply in other cases under the Aliens Act (e.g. residence permit applications not based on asylum grounds). The applicant may indicate a particular counsel to be appointed. The Swedish Migration Agency appoints legal counsels. For additional info, please visit the Web-site of the Migration Agency:

Migration Agency Web-page