Byrån har allmän praktik och kan därför hjälpa dig med de flesta normaljuridiska ärenden (såsom  t.ex. fordringar eller avtal) men har också specialiserat sig på hyresjuridik.

Vi åtar oss även uppdrag som likvidator och har ett väl utvecklat  samarbete med bokföringsbyrå m.fl.
 
  
På den humanjuridiska sidan är byrån specialiserad på följande rättsområden
:
 

LVU och LVM samt psykiatrimål

Tvångsvård utgör ett påtagligt ingrepp i den personliga integriteten. Vid sådana ingripanden har den enskilde rätt till offentligt biträde, som normalt är advokat. Staten står för kostnaderna för biträdet.
 
Omhändertagande och vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU - kan aktualiseras om vård inte kan ges frivilligt och barnets hälsa eller utveckling riskeras på grund av allvarliga brister i hemmiljön eller om barnet genom eget beteende utsätter sig för sådana risker. 

Tvångsvård av missbrukare sker enligt lagen (1988:870) om vård missbrukare i vissa fall - LVM - om frivilliga insatser inte räcker för att bryta ett pågående allvarligt missbruk av alkohol eller droger. 
 
Tvångsvård av personer med psykiska sjukdomar kan ske enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller som brottspåföljd enligt lagen om rättspsykiatrisk vård LRV

Brottmål

En misstänkt person skall betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats och inte dömas för annat än han/hon bevisligen gjort sig skyldig till.  Den misstänkte har därför vissa viktiga rättigheter, bl.a. att få biträde av  försvarare.

Den som inte har råd med egen (privat) försvarare har rätt till offentlig försvarare om misstanken rör allvarligare brott eller det annars finns särskilda skäl. 

Det är viktigt att känna till att allt som en misstänkt person säger i ett polisförhör kan användas mot honom eller henne i domstolen. Den misstänkte har rätt att vägra yttra sig tills han eller hon fått rådgöra med försvarare.

Den misstänkte har också rätt att få veta vad misstanken gäller.  

En målägande kan under vissa förutsättningar få ett målsägandebiträde, oftast advokat, på statens bekostnad. Målsägandebiträdet tar tillvara sin klients intressen och för i förekommande fall klientens skadeståndstalan. 

 Om målsäganden är ett barn under 18 år kan en särskild företrädare förordnas, om barnets vårdnadshavare inte kan ta till vara barnets rätt.

Asylrätt och uppehållstillstånd
 

De flesta som ansöker om asyl i Sverige har rätt till juridisk hjälp genom ett offentligt biträde. Offentligt biträde förordnas normalt inte i avseende ansökningar om uppehållstillstånd som inte grundas på asyylskäl.

För ytterligare information ombedes du att kontakta Advokatfirman Timo Manninen AB. 
 

Asylum cases 
 

Most people who apply for asylum in Sweden have the right to assistance by a public legal counsel. Such assistance is normally not granted as for residence permit applications that are not based on asylum grounds. 

For additional info, please contect Advokatfirman Timo manninen AB.

You can also visit the Swedish Migration Agency's web-site:

Migration Agency Web-page