Våra arbetsområden


Byrån har allmän praktik och kan därför hjälpa dig med de flesta normaljuridiska ärenden (såsom  t.ex. fordringar eller avtal). Byrån är dock specialiserad på följande rättsområden.
 

LVU och LVM samt psykiatrimål

Vi tar emot uppdrag som offentligt biträde i tvångsvårdsmål.    

Tvångsvård enligt LVU, LVM, LPT och LRV utgör påtagliga ingrepp i den personliga integriteten. Vid sådana ingripanden har den enskilde rätt till offentligt biträde. Biträdet är advokat eller annan kvalificerad jurist och tar tillvara klientens intressen samt för dennes talan i domstolen. Staten står för kostnaderna för biträdet.
 
Omhändertagande och vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU - kan aktualiseras om ett barns hälsa eller utveckling riskeras på grund av allvarliga brister i hemmiljön eller om barnet genom sitt eget beteende utsätter sig för sådana risker. LVU förutsätter att vården inte kan ske på frivillig grund. I första instans är det förvaltningsrätten som avgör frågan om vård enligt lagen. I akuta fall kan socialnämnden besluta om ett omedelbart omhändertagande att gälla tills domstolen hinner pröva LVU-frågan slutligt.
Vid vård enligt LVU tas barnet från hemmet men kan i vissa fall senare åter-placeras i hemmet under pågående LVU. 

Tvångsvård av missbrukare sker enligt lagen (1988:870) om vård missbrukare i vissa fall - LVM - om frivilliga insatser inte räcker för att bryta ett pågående allvarligt missbruk av alkohol eller droger. 
 
Tvångsvård av personer med psykiska sjukdomar kan ske enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller som brottspåföljd enligt lagen om rättspsykiatrisk vård LRV

Brottmål

Vi tar emot försvararuppdrag samt uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.          

En misstänkt person har ett antal rättigheter som är knutna till den för varje rättsstat oumbärliga principen att man ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats och inte dömas för annat än man bevisligen gjort sig skyldig till. 

En av rättigheterna är att få biträde av försvarare. Den som inte har råd med egen (privat) försvarare har rätt till offentlig försvarare om misstanken rör allvarligare brott eller om det annars finns särskilda skäl. Som offentlig försvarare förordnas en advokat som är inriktad på brottmål. 

Det kan vara bra att känna till att allt som en misstänkt person säger i ett polisförhör kan användas mot honom eller henne i domstolen. Den misstänkte har dock alltid rätt att vägra yttra sig tills han eller hon fått rådgöra med försvarare. Den misstänkte har också rätt att få veta vad misstanken gäller.  

Som målägande har man under vissa förutsättningar rätt att få ett målsägandebiträde, oftast advokat, på statens bekostnad. Målsägandebiträdet tar tillvara sin klients intressen och för i förekommande fall skadeståndstalan för klientens räkning. 

 Om målsäganden är ett barn under 18 år kan en särskild företrädare förordnas. Det gäller fall där barnets vårdnadshavare antingen misstänks för brottet eller på grund av sitt förhållande till den misstänkte inte kan ta till vara barnets rätt.

Asylrätt

De flesta som ansöker om asyl i Sverige har rätt till juridisk hjälp genom ett offentligt biträde. Rätt till offentligt biträde kan finnas också i andra ärenden enligt utlänningslagen (t.ex. ansökan om uppehållstillstånd som inte grundas på asyylskäl). Sökanden kan ange önskemål om att ett visst biträde ska förordnas i ärendet. Det är  Migrationsverket som förordnar biträden. 
 

Asylum cases 

Most people who apply for asylum in Sweden have the right to legal assistance by a public legal counsel. Right to counsel may also apply in other cases under the Aliens Act (e.g. residence permit applications not based on asylum grounds). The applicant may indicate a particular counsel to be appointed. The Swedish Migration Agency appoints legal counsels. For additional info, please visit the Web-site of the Migration Agency:

Migration Agency Web-page 
 Likvidationer

Vi åtar oss uppdrag som likvidator. Vi har ett välutvecklat samarbete med bokföringsbyrå och revisor m.fl. för att vid behov t.ex. kunna driva en verksamhet vidare under pågående likvidationsförfarande.